is toegevoegd aan uw favorieten.

De domkop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:( 85 )

ding — Zy bepaalt maar ftilzwygende de enorme fora' men, die Zy, onaangezièn den flegten ftaat van Finantie',' roor hun noodig oordeelden, en om des te beter daar in tq flaagen, accordeeren Zy, aan de beftelde potkykers,ab le die onnoemelyke foinmen, die zy van tyd tot tyd, tót de vorftelyke weelde en pracht noodig hadden; en wanneer Zy zagen, dat 's Lands Kas niet in ftaat was, om dat alles te fourneeren , keerden Zy zich tot bekwaame Financiers, die teri koste van den Lande, zodanige lommen gelds, met veel fpoed, wisten te bezorgen, als tot den geheelen endergang, en tot de al lang bedoelde onderwerping aan Engelqnds heerschzucht noodig was Het

is dan eigenlyk zeide ik, tot den eerften Burger, —

niet door de laffe Beftuurers der oude Conftitutie; maar door de fchulden, die Zy óp een eervergeetene wyze, ten laste Van ons Land gemaakt hebben; fchulden, die niet minder dan eenige duizenden tonnen Gouds bedragen, op ons en onzer nakomeyngfehaps hals gehaald hebben; dat Zy meerdere uitgaven dan de mindere inkoniften hebben beftreeden. Zie daar Vriend! de opheldering , die ik u omtrent dit ftuk mededeelen kan- Vaar wel.

Amflerdam Burger Domkop!

$ April 1795. Jan Bezonnen.

BURGER! Gisteren avond zat ik met myn Wyf zoo wat over het een en ander te praatcn, tot dat wy eindelyk uit^eftudeerd waren. Ik doorzocht de Blaadjens van de Municipaliteit, en ik vond nog piets van het arrefteeren (gy moet weeten vriend, dat al zag ik een zaak gefchieden, ik het niet geloof, zoo een ongeloovige Thomas ben ilt,) — nu kuit gy mogelyk vraagen, zy zyn immers gearrefteerd?—. Ja, maar om te gelooven dat zy den brief hebben moeren ■I 3 terug