is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE GESPREK.

77

wordt melding gemaakt. De Duivel was nydig op Jobs alom bekemde Godvrugt, en gaf voor, dat Job den Heere vreesde, niet uit liefde tot den Godsdienst, maar uit aardsch gewin. De Heer beproefde zyn knegt Job, zyn vee wierd hem ontroofd, zyne kinderen kwamen om, en hy zelve wierd in zyn lichaam aangetast met zweeren. Doch Job gedroeg zich Godvrugtig, hy zeide: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zy gedankt. En wanneer zyne huisvrouw hem zeide, dat hy den dienst Gods zoude vaarwel zeggen (*), was zyn taal: zouden wy 't goede van God ontvangen, en 't kwade niet ontvangen.

MIETJE. Hoe ging 't verder met hem?

VADER. 'Er kwamen eenige vrienden tot hem, te weten eliphas, bildad enzoPHAR, deze

za-

(*) Dit is hier de betekenis 't welk de onzen door zegenen vertaald hebban.