Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?)

hunne rechten. Het is meer dan tyd, dat wy eens voet by ftuk zetten, en uit den aart van onze Conftitutie zelve, en de landwetten van het gemeenebest naaukeurig bepaalen, en aan onze medeburgers leeren , welke hunne voorrechten, en welke hunne pligten zyn, Vergceten zy de eerften, dan vergeeten zy te g.lyk de 1'chuld en verpligting, welke op hen liggen zo ten opzigt van het bloed hunner voorouders, als van de heldendeugd der bevestigers van hunne vryheid; en veronachtzaamen zy de laatften , dan ftorten zy zig zeiven in dac onvermydlyk ongeluk, waarvan gy, zelf by den laatften naneef, zo wel tot het duidlykst voorbeeld, als ten diepften affchrik (trekken zult.

Dog eer ik in byzonderheden, uw gevoelen betreffende, treede ,moet ik my zeiven nader verklaaren, en vooraf duidelyk bepaalen , uit welk een oogpunt ik uwe (tellingen aangaande de rechten en pligten van Burgers en Regeeters befchouwd heb ; cn uit welk een oogpunt ik wil dat men myne wederlegging van dezelve befchouwen zaL

Uwe (tellingen dan aangaande de rechten en pligten van Burgers en Regeerers zyn alles behalven de infpraaken van een gemeenebestgezind, of van een eerlyk gemoed. Alles wat gyomtrend deze rechten hebt op het papier gezet , vloeit A 4 voort,

Sluiten