Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

eene menfehelyke irflelling, en alle menfchelyke inflellingen zyn voor verbetering vatbaar. De verbetering op zig zeiven eischt een voorafgaand onderzoek, waarin men den tegenwoordigen toeftand der dingen vergelykt, met eenen anderen. En zulk een onderzoek verbiedt Gy ons! De Hemel verhoede het, dat wy immer ons zeiven zo ver vergeeten , als om gehoor te gceven aan zulke verzekeringen, die vroeg of laat orrs kluisteren konnen aan de keetenen zelf der hardfte flaverny! Neen Nederlanders! behoud altoos zo veel liefde voor uw Vaderland, voor uwe Regperers, en voor uwe medeburgers, dat, zo dra gy het geringde gebrek ontdekt in onze Staatsgelleldheid , het welk onzer aller rechten eenmaal zou konnen krenken, gy nimmer uwe pen, uw mond en tong weigert, om het zelve met liefde, met eerbied, en eene gegronde kundigheid, die geenen aan te dienen, die het zelve gaarne zullen verbeteren. Laat de nakoomlingfchap u nimmer dit billyk verwyt konnen doen, dat gy door met uw medeweeten eene gebrekkige regeering eenen dng te laaten in de handen van uwe achtbaare voorgangeren, geduld hebt, dat zy zig bloot fielden aan dat ongeluk, hetwelk dezelve zo dikwerf heeft berokkend aan deszelfs edelmoediglle beflierers!

C 3 Dan,

Sluiten