is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Candidus, betreffende den schryver en inhoud van zeker geschrift, getiteld: Politiek vertoog over het waar systhema van de stad van Amsterdam [...]. Dienende tot wederlegging van hetzelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het politiek vertoog. 91

„ Dit moogelyk, dat eene Kroon op uwen fche„ del wordt geplaatst, en dat gy genoemd zult „ worden, Koning der Zeven Vereenigde jVe„ derlanden! Maar, Doorluchtige Vorst! be„ dekt men dan voor uwe oogen, dat in dit gej, val, uwe Kroon eeuwig zal afhanglyk blyven

„ van die der Britsche Monarchie?

„ Immers, hoe zeer uw bloedverwantfchap u „ mooge hegten aan het Ryk van Engeland; is „ dit zeker dat gy nimmer zoudt in ftaat zyn, „ om uwe Kroon, met luister te doen gelden in „ Europa. -—— Groot Brittannien heeft 'er „ -joel belang by- om uwe hovelingen en aanban. „ gers te vleijen met een valfche hope op uwe „ bevordering % en bier door eene verdeeldheid in „ dit land, dat anders zo gedugt is voor haar „ Kroon, te voeden en aan te kwscken; maar, Boorlugtige forst! Groot Brittannien zoekt uwe grootheid niet; dit Ryk heeft geen „ belang by uwe bevordering. Neerlands

„ eendragt is bezwangerd , met den „ ondergang van GROOT brittannien!

„ en hierom moet dit ryk eene eeuwige ver« „ deeldheid hier te land zoeken te onderhou„ den ; of het moet u bevorderen om niets „ meer te zyn dan flaaf van haaren throon. Ge„ loof my dus, dat dan, wanneer 'er Willems

„ zul-