Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H R O N Y K. IV. Hoofdfl. 451 rvnc nakomelingen , Bisfchoppen te Utrecht, Ao.

_f , dat zy genen Heere fullen hulde, nocq _I39P*_

zich onder dam gh geven, dat bunnen lievenHe e- Inhoud

Utrecht, ® *r 6febt'™<g: Van Utrecht , |A ftfcfe «/ 'f wflg6 en -dat ff» hunne Rechten en Heerfchappye willen blyven alzo lange als zy dat heeren mogen, en doen kunnen met hunne mach. te ten ware dat hen en hunner fladt zulcken last parstte , ende gewelt overquame dat zy fe niet heeren en konden. Waar tegen de Bisfchop voor zich en zyne nakomelingen , Bisfchoppen te Utrecht, belooft, waert 'ifaecke dat ymant de felveftadt van üroeningen overvallen wilde, te dringen onder heerjchappy te gaen, met hulding* of ohderdanigbeyt aen te nemen, alfo dat wy der ielver onfer 'fladt van Groeningen dan byfiandig tn hulpeltck zulten fyn , en helpen hem dat trouwehck weder (iaënf ende fi in hoeren vryheden ende rechten, die fi hair toe gehadt hebben, befcbermen en befcbutten na onfer machte, f onder enigerhande in\reckinge ende argelifie (a). Uit deze over-Misflag eenkomst van die van Groningen met den der GeBisfchop en uit andere handelingen, zo van fchryveMie ftad, als van den Bisfchop, en van Her- ren omJ tos. Sbrecht , blykt ontegenzeggelyk, dat>-trent het bamis a Leidis, en allen die hem zonder pn- indezen derzoek nagefchreven hebben, zich geheel g,^ vergisfen, wanneer zy zeggen, dat de itad Groningen dit jaar den Hertog Albrecbt hulde deed,, doch in het volgende jaar door den Bisfchop bemagtigd, en genoodzaakt werd, hem voor haren Heer te erkennen.

Op

(g) Mieris Cbarterb. III. D. bl. 688.

Sluiten