is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 WYSBEGEERTE VOOR (VI. Afd. pas gejongd hebben, niet reizen, maar in volle vryheid weiden; misschien omdat het voordeel, het welk men van haare melk trekt, grooter is dan dat, het welk men van haaren arbeid trekken zoude; ondertusschen zyn 'er ook plaatsen, waar men de wyfjes buiten staat stelt tot de voortteeling, om haar dus steeds tot werken geschikt te houden; en men beweert dat dit, ver van haare kragten te verminderen, dient om haare sterkte en goede gesteldheid te vermeerderen. Over het algemeen genomen zyn de Kameelen beter geschikt om groote moeite te doen, naar maate zy vetter zyn. Hunne bulten schynen voornaamelyk gevormd te worden door overvloed van voedsel Want, wanneer zy lange reizen doen, en dikwyls honger en dorst moeten lyden, verminderen die bulten van tyd ot tyd, en slinken welhaast in zo verre dat men 'er weinig anders van ziet dan eenige ongelykheden van den opperhuid. De Mooren, die alle hunne koopgoederen uit Barbarye en Numidie, door middel van deeze Dieren naar Ethiopie brengen, vertrekken met zwaar gelaadene

Kameelen, die zeer sterk en vet zyn, en brengen ze dik

wyls te rug zo mager, dat zy ze voor eenen laagen prys aan de Arabieren verkoopen, die ze dan weder vet maaken.

Eupbros Weet men ook hoe oud de Kameelen doorgaans worden?

Cleon. Men vindt schryvers, die beweeren dat zy honderd jaaren leeven ; doch dit steunt niet op genoegzaamen grond Gemeenlyk bereiken zy den ouderdom van veertig of vyftig jaaren. Volgens de Ouden zyn zy, drie jaaren oud zynde, reeds in staat tot de voortteeling; schoon dit veelen twyffelagtig voorkomt, dewyl zy in den ouderdom van drie jaaren nog niet half volgroeid zyn De jonge Kameelen zuigen een geheel jaar lang; en wanneer men een oogmerk heeft om ze ongemeen sterk Te maaken dan laat men ze, geduurende de eerste jaaren van hun leeven , in volle vryheid weiden en zuigen, hungeene lasten opleggende, voor dat zy vier of vyf jaaren oud zyn.

Eupbros.