is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÓRfiKEGHTS GEDENKBOEK, ?%

ïyöê en dien volgende voor dit Jaar aan Zyne Hoogheid eene Nominatie Van vier perzoonen ter Llectië over te zenden of wel hangende de deüberatien van Hun Ed. Groot Mog* zodanige voorziening re doen, ten einde de zaaken niet uit haar geheel gebrêgt worden $ als Hun Ed. Groot Mog. zullen oordeelen te behooreo 4 breeder hier na geinzereert,

FIAT JNSERTIO.

Waar op gedelibereerd zynde is goed gevonden et! Verdaan , dat de voorn, misfive én Bylaagen by dezelve Refpectivelyk gevoegd, zullen worden gefield in handen van den Oud - Raad der Stad Dordrecht om Hun Ed. Groot Mog. daar op ten fpoedigften te dienen Van derzelver berigt en ad vis, én is dien onvermindert Copie van het tweede Lid van de misfive der zeven Vroedlchappen verzogt door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, om het zelve in de ordre nader te examineeten, en door de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft en Brielle, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren Hunne Principalen.

Accordeert met voorn. Register, (Was geteekent) C. CLOTTERBOOKE.

Deeze Refolutie ging verzeld met de navolgende Misfive.

De Staaten van Holland en West- Vriesland,

Erntfeste, Wyze , Voorzienige, Discreete^ Lieve, Getrouwe!

W^ij zenden aan UL. hier nevens ónze Re* folutie van heeden, op eene Misfive van den Schout der Stad Dordrecht, om onze beveele nopens het in Eed ;neemen, van Burgemeesteren, als UL. die aanftelling negen 1 April mogten doen buiten de Electie van den Erfftadhouder als meede-op een Misfive van zeven

vroed*