is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHTS GEDENKBO E,K.

32?

post te aanvaarden, en aan wien die boete (die men doch nooit legaal kan opleggen of eifchen als door een onderling contraét) zeer bard zoude vallen, dus is ons oordeel geene dwangmiddelen te moeten aanwenden: — die tot een post van vertrouwen door zijn medeburgeren verkoren word, moet het vrijwillig; aanneemen, nadien hij alle zijne moeite en arbeid uic liefde voor zijn medeburgers befteedt.

Art. 3 en 4. ftnjden tegens elkanderen, men kan niemand voor twee Jaar kiezen, en noch» tans ieder Jaar los zijn, Dus denken wij dat dit Art. aldus moet gefteld worden,

Dc Gecommitteerden zullen door de Adel» borften gekozen worden, in iedere Cqmp. twee, waar van door 't Lot zal gedecideerr worden, wie voor een jaar zal gekozen worden en wie twee Jaar dienen zal, zullende dus bij 'c einde van ieder Jaar een Gecommitteerden afgaan en een aanblijven, het zal de Comp. echter vrijmaan de afgegaane perfoon wederom te Noniineeren, en ie verkiezen, het zal ook ieder Gecommitteerde vrijftaan bij 'c eindigen van 't Jaar voor zijn post te mogen bedanken.

Wij zouden ook gaerne zien dat uit deze Gecommitteerden, wederom gekozen wierden Vkrperfoonen om uit naam van alle deGecomroittecrdens der Adelborften te adllsteeren en bijziccing te verzoeken in de zoo nurtige vergadering der Gilden, Schutterijen, en Burger Officieren, wanc dan kunnen de laatften mee kracht werken, verbeeldende zij de hoofden, en de Vkr Gecommitteerde Adelborften hec lichhaain der Burger Compagnien, en nadien in deze vergadering geen Capjtein der Burger-Comp. zitting neemen Q 3 kan