Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHTS GEDENKBOEK

van zoodanig fucces dat haer Ëd. Mog. dé voorf. redenen gedefereert, ende aengenomeri hebben, de voorn, negen pretenfe Gecommitteerden j als mede de Deeckens van de gemeene Gilden, voor haer't ontbieden, omme uitte felve breeder informatien van 't geheele werck te mogen becomen. Des naermiddachs den Heer Burgem. wederomme inde weescamer hebbende befcheyden, de voorn. Heeren Gecommitteerden van den Oud-Raede omme ordre te ftellen tegen de gedreychde onheylen, die van eenige oproerige perfonen 5 ende quaetwilÜge menfchen flonden te vreefen, ende daer over met de Heeren Collonellen van de Burgery Communicatie hebbende gehouden, is noch den zeiven avond daer op pfovifioneele ordre en vervolgens op.

Saturdach den vyfden Augusty 16*51.

By den Chiychsraet gearfefteert de ordonnantie hier naer geinféreert. (ar) •

Or-

. (iet) Dit femblah moest men houden zoo om de wettige klaehte des Volks te fmooren, als om. de Commisfarisfen van Hun Ed. Mog- te misleiden, die echter beter behoorden onderzogt en onpartydiger geweest te zyn , maar,men fmeede toen het verderfciyk Plan van een Ariftokratie, die binnen twintig jaaren de Gemeente duldeloos en het Land op den , oever van deszelfs ondergang bragt; had men toen billyk geweest en de Burgerye een behoorlycken invloed gegeven ,. nooit zoude men een i'chandelyken Vreede met Cromwel hebben moeten fluiten , nooit waaren wy in verderfelyke Oorlogen met Karei de Hde gewikkelt. — Nooit waaren de Gebroeders de Witt, aan die overiicerl'ching , waar van men hun nu niet vry pleiten kan, fchuldig geworden, nooit waren zy 't ontydig omgekomen, door de woede van een dol en opgehitst gemeen.

Sluiten