is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *S- 3 DE ZEE VEN

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

NAar maate de gebeurtenisfen zeldzaam zyn % verwondert men zich meer over dezelve , en wanneer men aan geene groote zaaken gewoon is, verheugt men zich over kleine.

Hier meede bedoelen wy het uitloopen der Westindie- oi Surinaamsvaarders en eenige andere Koopvaardyers , onder geleide van een Convoy, bedaande uk een half douzyn 's Lands Schepen , fchoon geenfints Schepen van linie maar enkel Fregatten zynde.

Men verwondert zich dat dit Convoy eensklaps en onverwagt is in Zee gedoken, en waarlyk niet zonder reden ; want het fcheen of tot dus verre onze vyanden altyd vooraf, even zoo goed als wy zelfs of als de geenen die in 't geheim waren ,wisM ten wat 'er ftond te gebeuren , en dus in ftaat wierden gefteld om daar omtrent hunne maatregelen te nemen. Een van beiden had des plaats, of dat zy hunne bezoldigde fpions onder ons hadden , of wel dat trouweloozen hen daar van kondfchap gaaven. Het eerfte willen wy liefst gelooven ;

Q 4 doch