Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C350

poogden vry en onafhanklyk van Groot-Brittannien te maken. Engeland bier van zeer wel bewust , is '.effens bedugt, dat zodanige oplland der Ieren zoude onderfteund worden door deszelfs vyanden, en gevolglyk dat het niet alleen gevaar loopt van een tweede hoofdpaerel der kroon te verliezen, maar ook voor altoos onherflelbaar geruïneerd te zyn. Om dit gevaar te ontduiken , om deezen feilen flag te verhoeden, zal het te eerder vrede zoeken. Want alsdan de Ieren op geene vreemde byfland zo ligtelyk kunnende flaat maaken, zullen zy zo ligt tot het uitvoeren van hun ontwerp van onafhanklykheid niet overgaan; en Engeland zyn Vlooten en Leger thuis by de hand hebbende , zal hen ook met weinig moeite kunnen in onderwerping en gehoorzaamheid houden.

Eindelyk, de toeffand waar in de vyanden van Engeland zich bevinden, welke hen, indien de voorwaarden maar eenigfintS' billyk en redelyk bedongen kunnen worden , natuurlyker wyze niet ongenygd tot vrede , ia zelfs daar na verlangende moet doen zyn. liet zal niet ondienftig zyn, dit een weinig breeder, hoewel zo kort doenlyk, op te helderen.

Amerika , fchoon overwinnaar , fchoon zyn oogmerk, namelyk het verkrygen der onafhanklykheid, bereikt hebbende, en genoegfaaminftaatom zich daar in te handhaven, is nogthans door moord, brand en de verdere onheilen eener langdurige

oor-

Sluiten