Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 518)

ge.vk hy reeds doe?

regel tc verheffen ; zo k het ook Se tê

een staatsdienaar, wanneer zyn meester bPm met onder het oog en in teugel houdIT Jfyd binnen de palen van deugd en redelykheid zal Myvcn. De een zal wel haast zyne Verwaandheid en hoogmoed toegeven, zyne heerschzugt en geweldenaars aart doen blyken; als de andere hem flegts laat geworden, Zulk èene verzoe! kmg ,s bezwaarlyk te overwinnen, zo eene

g éaSt\ mlrnuni€t ?aarne verliezen

Galba bevond z,ch in die onhandigheden en werd er door een val gebragt. TKo groot, was volgens Tacitus* zyne flapSen onvoorzigtige toegeeflykheid, dat d ffi

^voSe?d ,d ? r°i fZUgt Zyner S'Unfle1^ ISJ fr d°°r kree§ en re!ke»s wierd

gaande gemaakt: want zy hadden onder zodanig een hgtgelovig en zwakhartig Vorst yan hunne onregtvaardigheden minder «vaar' te vrezen en grotere winsten te wagten° Ook voegt hy er deze waarachtige woorden by, dat gedugte en ontzaglyke gunstelingen of bedienden altyd gewisfe kentekenen °zyn van een flappen en magteiozen Vorst.

Richard de II. Koning van Engeland ?,Vf het gantfche Rytobeftier *zo vdkcS ^ 1 ne lievelingen, en èerfte :ïliS? |£

men

Sluiten