Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Februarii 1797-

"Verlezen de Requeste van den Burger J. E. Sanders van Well, Rentmeester van het Archidiaconale Capittel van Sc. Victor te Sancten, daar bij te kennen geevende, dat Requestrant in de noodzaaklijkbeid gebragt was de Volksvertegenwoordigers deezes Quartiers onder het oog te brengen, dat door zijne voornoemde Principalen was gelast niets meer van den 5oilen penning, dubbelde Verponding, of andere extraordinaire Krijgslasten te betaalen, niet alleen , maar het zelvs op de executie te laaten aankoomen ,• en in tegendeel alle diergelijke extraordinaire zedert deezen oorlog cum protestatione betaalde impofitien te reclameren, en zulks uit kracht van eene Publicatie op den naam van zijne Pruisfifche Majefteit door de Regeerings-Raad te Emmerik den 13 Januarü laatstleden gedaan emaneren.

Waar op gedelibereerd en in achting genomen zijnde, dat de heffinge eener dubbelde Verponding geene betrekking heeft tot betaalinge van Krijgs requifitien of perfonele omflagen, welke door gezamentlijke Inwooners moeten worden opgebragt en gepraesteerd, maar tot reè'ele 'sLands fchattingen, is goedgevonden bij het geëmaneerde Placaat te perfiüeren, en voorts verftaan, dat B 5 aan

Sluiten