is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche patriot. In spectatoriale vertogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PATRIOT. sot

dien, die zig zelfs als het ware de Goddelyke Heerlykheit onttrokken heeft om niecige aardwormen de grootheit zyner Liefde te doen gewaar worden. Hoe, zullen wy dan dezen tydt laten voorby gaan, om niet een fchets hiervan in ons binnenile te verkrygen, zonder 't welke ons gemoedt dog voor altoos ganfch leedig en ontbloot zou blyven ? De tegenwoordige tydsomftandigheden vooral roepen 'er ons toe, en ik oordeele daarom wel te zullen doen , den aandagt onzer Lezers door het rrtêe - deelen van de navolgende Verhandeling en Overdenking een weinig te onderhouden.

Gy weet het immers, ja 't is Uniet onbewuft myne waarde Medeburgeren , dat wy thans beezig zyn die dagen den Heere te heiligen en toe te wyen, welke door het Verzoen - bloed onzes Verlofiers tot een eerbiedige nagedagtenjffe voor altoos beftemt en bepaalt zyn. Zult gy mynen yver in dezen dan wel konnen kwalyk duiden, wanneer ik U thans door eene bovennatuurlyke Betragting zal zoeken uwen ffervenden Middelaar behoorlyk voor oogen te flellen, die met een neêrgeboogen hooft ons als toewenkt, den laatften Zegen van zyne uitgebreide handen te ontfangen. Stelt Uw gemoed daarom in zulk één zalige kalmte als de Heere van zodanige vordert, die onder de doornen zynes lydens de Vrugten eener eeuwig-duurende genoegdoening zoeken in te zamelen. Ik betuigen verzeker U by het leven onzes Verloffers, dat geen tydt dieper indruk op myn gemoed maakt, dan die, wanneer het affchynzel van 't eeuwige Licht door zyn lyden en flerven meer dan door O 3 het