Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

melden Hertog aanfpreken, en met reeden van lfl« terest zoodanig onderhouden zou, dat hij zoude genoodzaakt zijn, om met ons in een onderhandeling te treeden, en den Koning tot het maaken van den Vreede te perfuadeereu: — dat wij zekerlijk (ingevalle die middelen bij der hand wierden genoomen) binnen kort een einde van den Oorlog met Engeland hebben zouden, om dat het dien Koning niet anders als om het avancement van zijn Hoogheid te doen was.

De Burgemcefter Gaal, die praat niet zonder verwondering aangehoord hebbende, gaf hem tot antwoord , dat die discourfen zeer feditieus en oproerig waaren; dat hij weeten moest, op haar privé niet bevoegt te zijn , zoqdanige commisfien te verleenen ; dat zulks teegens de fundamenten van Regeering ftreed, en crimineel was; dat mede, de voorilag om zig op Zee te addresfeeren aan den Hertog van York niet alleen befpottelijk was, maar ook Capabel om den Koning reeden tot misnoegen te geeven; dat hij hem overzulks raden zoude, die gedagten ten eenemaal van hem te doen, en daar van aan niemand communicatie te geeven , want dat zij bekwaam waaren, om hem bij de Regeering verdagt te maaken; dat hem bij deze geleegenheid zeggen moest , dat hij al zeer in het oog liep bij veele Regenten, en zij in zijne daaglijkfche conduite geen genoegen fchepten , maar daar over zeer misnoegt waaren, en niet zonder fundament geloofden, dat hij van haare perfoonen in disavantageufe termen fprak.

C 2 De

Sluiten