is toegevoegd aan uw favorieten.

Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen [...] voorgevallen is, zedert de maand junij 1672.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

hcid halte deed houden, en de Gecommitteerden,

die ondertusfchen tot aan zijn koets geavanceert waaren, ziende, daar uit trad, om uit dezelven te verdaan, wat haar aanbrengen mogte weezen; de Burgermeefter van der Meiden , die het woord deede, zeide, dat de Burgerij van Rotterdam 's avonds van te voren de Regeering aldaar geobligeert hadde (dit was het antwoord dat zijn Ed. gebruikte) om haar voor den perfoon van zijn Hoogheid ten reguarde van het Stadhouderfchap van de Provintie te declareeren, gelijk dan dat gevolglijk was gefchied: dat zij zoo bij de Regering, en Krijgsraad, als bij de Burgerij refpeótive gecommitteerd waaren , om van het gepasfeerde aan zijn Hoogheid kennis te geeven, en den zeiven met eenen van wegens de Stad met het voorfz. ampt te congratuleeren : met toewenfching, dat zulks tot welvaren van ons lieve Vaderland in het gemeen, en van zijn Hoogheids perfoon in het particulier {trekken mogt, waar qp wij van zijn Hoogheid bij provifie voor onze genegendheid wierden bedankt, met bijvoeging dat hij hem in dat ampt niet anders als tot dienft van het Vaderland hoopte te comporteeren. Leonard van Naarfen riep van ter zeiden over het hoofd van de Gecommitteerden uit de Regeering heen : „ Door„ luchtige Hooggeboore Vorst! het eeuwig Edict is „ ons ook afgezwooren en ten eenemaale gemorti„ ficeert," dat door zijn Hoogheid niet anders als met een knikking van het hoofd wierd beantwoord.

De Gecommitteerdens haar affcheid genoomen hebbende, vervorderde zijn Hoogheid zijn reis na Gouda, en zij de haare na het Leeger toe om de

Post