is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLEN met ENGELAND: 117,

[aanm. Ï793. Opmerkelijke verklaring voorwaar van den Raad van State, die zóo'■ vele gewigtige zaken bevat, als er bijna woorden zijn; en wel zaken, die, hoe men zich ook draaie, door geene valfche of boosaardige redeneringen of fchetzen van Tafereelen ooit weggeredeneerd zullen kunnen worden.]

De Koning van Engeland van zijne zijde verbitterd, zoo door het weigeren van de hulpbenden, die hij meende hem toetekomen, als door al het overige gebeurde in de Republiek, zoo als de Engelfchen berichten luiden (7), vaardigt

kort

(7) [De Ned. Jaarboekfteller bl. 335. fchrijft de opfchorting der Tructaten alleen toe aan de weigering van 4e gevraagde hulp aan Engeland; en dit fchijnt ook overeentekomen met den aanvang der Verklaring zelve, waarbij de Koning dus fpreekt: Nademaal federt het begin van den Oorlog, waarin Groot-Brittannie door den onverdienden aanval van Frankrijk en Spanje is ingewikkeld, herhaalde Memorie» door zijne Majejieits Ambau

,/adeur aan de Staten Generaal ingeleverd zijn, at

iJiulp, door de Tractaten bepaald, vorderende, op welken eisch, fchoon in de laatjle Memorie van den 21 Maart ep het fierkfie aangedrongen, Hun Hoog Mog geen andwoord gegeven, noch hun voornemen verklaart ■hebben, om er aan te voldoen: en nademaal door he, -«iet nakomen van de duidelijkfte herbonden zij de Ver H 3 ün

Engeland fchorst alle Tractaten.