is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 VERHANDELING

heid en verfeheidenheid, op eene wijze verbonden zijn, die alleen aan groote Geniën eigen is, dat eene zekere verhevenheid in het geheele beloop des Dichtfhiks brengt, waar in de rijkfte vinding nooit één tred buiten haare grenzen doet; dat gefchikt is voor nieuwe karakters, maar die zo groot, zo beminnenswaardig zijn, dat het ons vteemd fchijnt, dat ze echter nog nieuw zijn, waarin eindelijk de voornaame bedrijven, hand aan hand, zodanig voortgelcid worden, dat de Epifode altijd om cn nevens hen is, cn zich zo weinig aan geenen kant des bergs verloopt, das ze zich dikwijls veel eer in de rei der hoofdbedrijven invlecht. Daar men zo weinig met het Plan zeiven opheeft, daar echter alle de fchoonheden in detail van afhangen, en buiten 'twclk men nooit een uitmuntend geheel kan voortbrengen, is het dan tc verwonderen, dat die bijzondere cn kun* flige fchikking van het plan, die aan het geheel eene grootere, onmerkbaare , maar gewis voelbaare, harmenie geeft, ik meen de verbinding, en juiste afwisfeling van alzulkc toneelen, waar op, in deeze de verbeeldingskracht, in geene dc minder verbloemde waarheid , en in een ander wederom de Hartstochten de hoofdrol fpelen (9.), ten eenenmaal verzuimd wordt?

De vraag blijft dan, waar ontfpruit het uit, dat wij over 't geheel zo weinig goede Heldendichten hebben ? Mijn

C 9.) Zie K l op s t o c ie s Verhand, vim der heiligen Ptljie , waar in men deeze fchoone ontleding van het Heldendicht breedvoeriger vinden kan.