is toegevoegd aan je favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 OveryJJ. Gedenkjl. Ilde Stuk. Bylaagen.

Luyden de behulpelycke handt fullen bieden ende asfalteren, met Raedt ende toefeyndinge van eenige Gecommitteerden, indien fy Luyden daer mede fullen meenen gedient te weefen, Met dien verftaende dat by ïoo verre die voorfs. van de Ridderfchap ende van de Steden, haer nyet connen vergelycken binnen de yooris. vier maenden, opte differenten , die ly Luyden jegenwocrdich onderlinge hebben , fpruytende ofte refulterende uyt het recht van den Heer van den Lande, ende van de Geefïelyckheit foo voor is verhaelt, ofte die geduyrende den voorfs. tyt van vier maenden fouden moegen worden gemoueert, de felue voor haar Ho. Mo. fullen werden gebracht, om by inductie, ofte decifie tot meefte dienft ende gerufticheit van de Lantfchap van Ouerysfel eetermineert te worden.

; Wat de voordere differentialc pointen aengaet, worden die van de Ridderfchap ende Steden vermaent, hun daer ouer te vergelvcken, off fullen de lelue opt verfoeck vant eene offc c'ander Lith mede by de naiidt genoemeu, ende nae behooren affgedaen werden. °

Ende by foo verre ter caufe van defen eenyge duyllerheit off twyffelachtichheit ontftaende, referveren haer Ho. Mo. daer van hen de uytle^inge, ende interpretatie. Aldus gedaen ende uytgefproecken ter vergaderinge van de Hoochgemeltl Heeren Staaten Generael, onder derfelver cahet, paraphu•re, ende de lignature van haeren Griffier in s' Graeuenhaege opten derden dach der maent' van July int jaer fetthien hondert drve entwintich was geparapheejt Giseert van Hertefelt v^. onderftónt ter ordonnantie van dè hoochgemelte Heereu, Staten Generael geteeckent C. Aertssens

P>'° concordante copia Jo. Richters f \ Notarius pub Heus Domini Satrapen

\kigm 1 partium Sallandice jee.

N. 44.