Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. VII

uit moest in deeze Landsvergaderingen, zo wel als in de Ryksvergaderingen , dit aanmerkelyk geyolg voordvloeyen: dat de Landsheer, door by ééne van de partyen zich te voegen, geen overftemming maaken kon (0- Geheel anders was dit gefteld in de Lands Klaaring, een van onze aloude Gerichten van Appel. De vraag was in dit Gericht niet over het neemen van Staatsbefluiten; veel weiniger aangaande een verdrag tusfchen den Landsheer en de Staaten daar over te treffen. Derhalven, indien de Landsheer eenige inzage daar in hebben zou; dan moest het zyn by wege van ftemming. Dit ziet men ook bevestigd door eenen brief van Florens van Wevelichoven, Bifchop van Utrecht, van den jaare 1385, fpreekende van deeze Klaaring, in de woorden: Voert foe foelen wy mit onzen gezworen Rade die Claringe mede befitten ende onze ftemmen daer mede in hebben (m). Dus had de Bifchop ééne, de Ridderfchap ééne en de Steden ééne ftem in Klaaring. De ftem der Ridderfchap beftond in het gevoelen van de meerderheid haarer byzondere Leden; gelyk de ftem der Steden in het gevoelen der meerderheid van haare afgeichikten naar de Klaaring (n). Indien deeze wyze;

(0 Zie dit van Ryksvergaderingen by Struv. d. I, (m)DuWBAR, Kerkl '.en Werüdl. Dev. Boek IV. Hoofdjl. 23, U- 564-

(n) Zie de Inftruftie der Gezanten naar den Koning vaa Spanjcn van 155.6 beneden Hoofdd. 8. bi. 301. Voeg hier by i^t aangehaalde door Mr. Gerh. Dumbar , Verhand, over het reek van overflemm. J. li. Het febynt vreemd, dat, volscnahet varhaal van Revius, Dav. itlitftr. op het jaar 1560 S * 4 ' "l

Sluiten