Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de dienstbaarheid in Overysfel.

5

dien zelfden dienst tot eenen zyner hooge Ambtenaaren, hoewel boven hem in tang verheven, afzond. Men kan derhalven ook niet flellen, dat een huisman niet zou vernederd worden, indien hy, tegen zynen wil, eenen Ambtman in plaats van den Landsheer dienen zou: 't en zy iemand, uit het Roornfche recht, door eene fchandelyke vergelyking met een zeker werk van vrygemaakte flaaven, 'c welk de Romeinfche Heeren aan anderen konden overdoen, het tegendeel zou willen {taande houden. Het gevaar ook, om hier door dieper in vrees en flaaverny te vervallen, zou dan, door grooter eigenbelang des Ambtmans, vermeerderd worden. De verfmaading . der huislieden , der vrygevochten huislieden , die eenen Ambtman zouden moeten dienen, in plaats van eenen Vorst, wiens juk zy door hun eigen zwaard hebben helpen verbreeken , zou dan nog zo veel te ondraaglyker zyn. De dienst zelf zou ook merkelyk daar door worden verzwaard. Dan zou door deeze dienften voldaan moeten worden aan het huishoudelyk belan0, van veele Ambtlieden, in plaats van éénen Vorst, die alleen tot zyn huishoudelyk voordeel zo veel dienften niet gebruiken kon, als de Ambtlieden , elk in zyn ambt, te famen ; te minder, wanneer de Landsheer daarenboven eene meenigte höorige lieden heeft, die hem huishoudelyke diensten moeten doen ; waar aan het den Landsheeren van Overysfel niet ontbrak.

Wederom eene andere foort van dienstbaarheid is, waar mede men, door verbintenis, zich tot den dienst van anderen verplicht. Deeze dienstbaarheid kan in 't gemeen niet ontbeerd worden. Zy vermindert de vryheid des volks niet; en kan zelden daar aan nadeelig zyn. Voor geld, gebruik van goederen, en uit veelerley andere oorzaaken wordt deeze dienstbaarheid niet alleen gelegd op perfoonen, maar ook op goederen, om door den bezitter gepleegd te worden. In de verhandeling A 3 zelve

Sluiten