Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdd. I. Van het Graaffchap Daten. 3*

wordt in het Herdickfehe Register door fchepel ver. tolkt: terwyl in onze Register hét woord fchepel ge. bruikt wordt. Het fchynt, dat dit woord is afge« leid van fcheppen, als eene maat, waar mede het koorn uit den vollen hoopgefchept wordt (83). Het woord fchepel zou dan eigenlyk zyn een byvoeglyfe naamwoord van den thans in zulke naamwoorden niet meer gebruikelyken uitgang el: en dan zou het zyn fchepelmaat, dat is, eene maat, waar mede men fchept ; geheel anders dan met molt of molder en mudde, alsmaaten, diein het denkbeeldige beftaan , en waar in men de fchepels berekent. Èindelykeen beker koorns was een twaalfde deel van een fcijepel fpykermaat, en een derde deel van een fpiad, Waar van vier op zulk een fchepel gingen. Zo worde ia de Hofrechten van den Keul'fchen Hof Schwelm gewaagd van fcheppel, verdel en becker (84). Dit zy gezegd aangaande het hcofdzaaklyke van dit Register. Meer byzondere aanmerkingen zyn by het Register zelf gemaakt.

Van de verrichtingen van Otto den eer3Tew9 Graaf van Dalen eD Heer van Diepenheim, opvol= ger van zyn vader Hendrik den eersten, vindt men, in eenen brief van den Bisfchop van Munfier, van he't jaar 1217 (85), aangetekend, dat hy en zyn moeder, de Gravin Recenwiz, en zyn Gemalin Richarde, een zeker boeren erf, gelegen in Aldenbure, ten behoeve van het broederfchap der kerk van Kappenberg, hadden gefchonken; en, dat hy toegelaaten had, dat dit erf door hem te rug verkreegen wierd by verruiling tegen een zeker bosch j

gele»

(83) L. ten Kate, Aanl. tot de Nederd.'fpraake, Deel 2. Proeve 'ï. infehasp.

(84) J. D. voi» Steinen, tVestph.Qéfch. Tki. 'fiuk II. 1355-

(85) N. 3Vil. Stok.

C

Sluiten