Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 ■>

zeer wel begreep , dat bet Land geen drie dagen kon beflaan. Deze beginfelen der fondamenten van den Staat wierden volmaakt, door zyn regtmatig voorftel, in 1581 , om geheel van den Koning van Spanje af te fcheiden; die daar op ook wierd afgezworen. Holland en Zeeland wierden te rade^ om Hem, tot beter bevestiging en befcherming van Vryheid en Voorrechten de Souvereiniteit en Graaflyken tytel op te dragen. Maar Hy wierd op den 10 Jul' 1784, door den Moordenaar Balthazar Gerards, tot die gruweldaad door Spaanfche beloningen uitgelokt zynde, te Delft verradelyk doorfchoten.

V. Is die opdragt der Graaflykheid te wettigen ?

^. Volkomen, dewyl dezelve in dien tyd wierd aangezien als't beste middel tot 's Lands behoud. , Maar 't is verfoeilyk over des Prinfen dood, gelyk zulks gedaan wordt, verheugd te zyn, om dat men; door vooroordeel tegen 't eenhoofdig gezag, zich zelve geluk wenscht , dat dit ontwerp daar door te niet liep. Dewyl de Regeringsvorm nog niet was vaftgefleld, en allerwege wierd uitgezien naar een anderen Landheer, zyn 'er verfcheide redenen, die de keus der Staten en 't aannemen van den Prins ten hoogde bilIy— ken. Te meer nog daar alles door wyze fchikkingen in een goede orde bepaald was. Door zyn Dood fcheen alles hopeloos. De Regering was in dien tyd drie dagen zonder zin oJ(■wit, en geheel radeloos. Het is dus alleen aan de Goedertierenheid van God te danken , dat;de zaken nog te regt gekoomen zyn, en dat Hy, toen reeds Nederland met dit oordeel bezoekende, aan 't zelve Affiammelingen van dien dierbaaren Prins liet behouden om 't Vaderland, door'moed en beleid, verder te redden.

V. Hoedanig was 't Karakter van deezen Vorst?

A. Zyn bedryven en deugden verdienen het Praalgraf voor Hem door 's Lands Staaten opgerigt, en den naam van Vader des Vaderlands, welke Hem reeds by zyn leven gegeC verf

katï-

:hism, Bladz, ?4-

Bladz, ij.

S/aifei 6.

Bladz. 9V

Sluiten