is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklyk register op den Katechismus van het stadhouderschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<= 79 >

De Prins en de grootfte meerderheid van den. gantfchen Staat, was voor de toegevendheid, niet om Engeland iets ten gevalle te doen, maar alleen om dat de Republiek te zwak was om in een Vredebreuk met Engeland te komen; welke zy vreesden, het onvermydelyk gevolg van deze maatregelen te zullen wezen. De uitkom ft heeft deze vrees beveiligd, en den Koophandel de gevoeligfte Dagen toegebragt. Zyn Hoogheid bleef met den Raad van State aandringen op voorziening omtrent de Land-en Zeemagt. Fortificatiën en Magazynen, op dat de Republiek, tot welzyn der Negotie, onzydig kon blyven ; en door de een of andere Mogendheid niet gedwongen zou worden tot flappen die flrydig zyn met hare wezenlyke belangen. Intusfchen een convoy onder den Grave van Byland, voor Houtfchepen, verleend zynde, 't welk uitgelopen was, wierd hetzelve, door den Engelfchen Commandeur Fielding, opgebragt. Hierop gingen alle de Provinciën, uitgezonderd Zeeland, in 1780, over tot befluit om voortaan onbepaalde convoyen te verleenen. De nodige Petitie wierd tot dat einde geformeerd. Maar behalven den tyd, die 'er vereischt wierd, bleef ook 't opbrengen der penningeu hier toe alweder in gebreke. Daar op volgden de raadplegingen om toe te treden tothet verbond van gewapende Neutraliteit door Rus/and ontworpen. Hierdoor vermeerderden de redenen van 't ongenoegen door Engeland tegen ons opgevat; terwyl wy billyk over deszelfs behandelingen klaagden. Veele zwaarigheden deden die toetreding uitftellen, tot dat 'er eindelyk op den 20 November door dezen Staat, by de meerderheid ter Generaliteit, te weter Holland, Friesland, Overysfelen Groningen, deel in dat verbond genomen wierd. Engelane nam dit zeer euvel op. De Prins volhardde ondertusfchen in 't gevoelen, dat dit Ryk behoorde gevierd te worden, tot wy in flaa waren om regtmatige wraak over deszelfs han delwyzen te nemen. Zulk een gevoelen , geen zins voortkomende uit ongeoorloofde Engels gezindheid, gelyk Zyn Hoogheid lafterlyk i

KATJCCHISiVf,

Bladz. ü<52<

264.

Bladz, 2 6j.

\

Bladz, 266.

C S