Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

heeft zulks, al wederom niet dezelfde reden, na dat, door het vervreemden van deszelfs waren aart4 en de te groote magt die over het zelve by 't Regiem, van J674. den Stadhouderen, Ls toegekend ? dit Lid van zyne primitive conftitutie is verwydert —. zekerlyk kan men niet zeggen, dat het Eerfte Lid, avers is van 't Regiem, van 1674. maar zal men, om dat door inLruypende abuyfen, een Lid van Staat, van zyne primitive conftitutie is verwydert een geheel Lid affchaffen(i)? hiet men dit de Conftitutie van gebreeken zuiveren, eene grondwettige herftelling bevorderen, dan wel de conftitutie veranderen?

. Eindelyk wat.de laatfte vraag betreft, voor als nu, brengt zeekerlyk, dit Lid, de vyf Capittulen geen voordeel by, omdat hetzelvevanzyneprimitive conftitutie isafgeweeken, maar wanneer men in het zelve eene grondwettige herftellingzal gemaakt hebben , zullen de Capittulen wel dra, zoo wel als de Stad en den geheelen Staat gewaar worden, het nut en voordeel dat dit Lid hun aanbrengt.

Het Eerfte Lid van Staat zoude zekerlyk kunnen worden vernietigt en de kleine Steeden als het Derde Lid van Staat worden benoemd,.zoodra men de gebeele conftitutie wil veranderen: maar dat hier door,

de

CO Zoude zulks nier hart zyn, voor de Capittnlen, uirwiens boezem dit eerfte Lid, zyn radicaal fchept, en welke CapittuJcn, niet gezegd kunnen worden, te deelen in al hetgeen men aan dat eej-fte Lid zoude willen te last leggen , en ook geentfints eeven denken , nis de meeste hunner reprefentanten , uitwyzens haare laatfte brieven, d'een houdende aan de Heeren gtaaten, de andere aan de Heeren Geëligeerden, dewelke, zoo jk vermeen nog niet in druk zyn uitgegeeven, hier agter our der de Lett. A cn B. als eene Bylage doe volgen," C 3

Sluiten