Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5»9 )

judicie, maar integendeel tot voor deal onzer Burgerye (trekkende , zoude geoorloofd zyn, dan welk laatfte aan ons zo gewigtig niet kan voorkomen , dat het zelve tegens den Eed en belang van de Provintie zoude be» hooren op te wegen, als het niet kan tegen gefprokcn worden dat alle Hoofd - Officieren , Procureur Generaal , Maarfchalken , Bailluwen, en Drosfaarden , bediendens van den Souverain zyn, om hoogstderzelver bevee3en uittevoeren, het mitsdien op goede gronden rust, dat de Souverain van haare bediendens heeft willen en ook moet ondeifcheiden zyn, en daarom aan alle die Officieren , even als aan alle comptabelen, de fesfie ter vergadering van de Staten dezer Provintie met reden en op zodanig fundament van onderfcheid, heeft ontzegd , waar uit dan volgd, dat het wel duidelyk aan de Magiflraat dezer Stad competeert, om als zodar nig daarin overeenkomftig de vastgeftelde bezwore forme der Regering dezer Provintie, dermaten te decideren , dat het intrest van de Provintie boven alle redenen van deference in aanmerking behoort en moet komen, waar van wy vermeind hebben, ons ook niet te konnen of behoren te laten aftrekken door een uitgedagt en voorgefteld expediënt ter wederherstelling der begeeving van zodanige officien , beneficiën en Commisfien als door de Magiflraat dezer Stad bekleed worden , en welke wel eer origiPp 3 naip

Sluiten