Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH INDIA. 27

alias Hooge Regeering. Dat Collegie heeft in zig gehad verfcheide braave, onbaatzugtige, kundige Prefidenten en Leden. — Het is het eenig tegenwigt der al te onbepaalde Oostïndifche Magt, en alwaar ongelukkige nog eenige hulp en {leun vinden. De IVlaatfchappij moest aan het zelve wat meerder toeleggen, en het is waarlijk fchande, dat zulk een nuttig en hoog Collegie zo weinig tot haar beftaan geniet.

SCHEEPENS - CÖLLEGIÉ.

De Prefident van dit Collegie is gemeenlijk orlkundig en zonder de minlte ftudie in die zaakehj en welke, om dat het een Raad van India is, geen onderregting begeerd, als zulks be^ neden zijn Caracter reekenende. — Dan om een regt denkbeeld te geven, zal men de meeste der Leden van dat Collegie eens kortelijk befchrijven," zo als die vóór eenige jaaren waren.

De Vice-Prefident, die verfcheide Jaaren als Oppermeester op de Compagnies Schepen had

ge-

Sluiten