is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte reize in de West-Indien. Bevattende [...] eenige aanmerkingen over de slavernij.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

REIZE in de

mijner kamer geopend; één der gasten, die aldaar gelogeerd was, kwam half gekleed te voorfchijn, en vroeg mij of ik geen klok had hooren kleppen? Het geklep der klok is niet flechts het teeken dat de negers tot hunnen arbeid roept; maar wanneer die klok op eenen bijzonderen toon geluid word, zoo geeft zij ook het teeken van alarm te kennen, het zij van een ontftaanen brand, of van eenen algemeenen opftand onder de negers. Op mijne betuiging, dat ik het kleppen der klok niet gehoord had, verzekerde hij mij ten fterkften, dat hij zulks zeer duidelijk gehoord had, en geraakte daardoor in zulk eene zichtbaare ongerustheid en angstvalligheid, dat hij mij bad met hem naar buiten te gaan, en aldaar te luisteren wat 'er gaande was: want, zeide hij, de negers hebben fints eenigen tijd eene geneigdheid tot opfland aan den dag gelegt, en 'er zijn dit land zeer veele Coromantéés. (*) Ik voldeed aan zijn dringend verzoek, en ging met hem naar buiten, doch wij hoorden niets; zijne verbeelding deed hem geduurig het geluid eener klok in de ooren klinken. Geduurig keerde

hij

(*) Een Mam van negers, die wegens hunne woestheid en dapperheid zeer beroemd is.