is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor eenzaamen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 het KLOOSTER.

als zij voor dien verfchijnen die zondaars, regt-

vaardigt om niet. Geene laatfte zalving

geen kruis op haar graf geplant geen ziel-

misfen , die de levende haar na doen , kunnen haar de zaligheid meer fchenken , die zij niet in ootmoed van Jefus verdienden alleen wouden aannemen. Dan Maar ik zwijg , men-

fchelijke kortzigtigheid, fehuift een gordijn voor het lot der dooden. Wie durft bepalen, hoe eindclooze ontferming, hoe grondelooze wijsheid, hoe onbegrensde verlosfende liefde, achter het zelve, het eeuwig lot der menfehen bellist. Dit geheim is mij heilig. Hier vorsch ik niet na. Maar dit weet ik, geen droppel zaligheid vloeit ooit. een fterveling toe , of Jefus kruis heeft die verworven.

Hoe menige ftille deugdzame ziel, die hier, in de bedwelming der dweeperij zogt naar het regte fpoor; die in den nacht der vooroordeelen omzag naar het licht der waarheid — dog het

niet regt vinden kon maar evenwel door

veel verwarde denkbeelden heen., den waren ootmoed, en het ftil vertrouwen op God oefende, die , bij de ftrenglte uitoefening van alle hare plichten , 't genot van de zaligheid toch alleen door 't geloof zogt, is nu vrolijk in 't genot van die zaligheid. Nu is haar vrede niet meer verbonden aan de grillige uitfpraak van menfehen. Geen llaaffche dwang , geen angffige naauwkeurig-

heid .