Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f23 )

Had *t Erf.Stadhouderfchap Oranje opgedragen, Zo wel in 't Vrouw'lyk als in 't Mannelyk geflagt, (r) Zo dat men vrugteloos op 's Prinfen Sterfuur wagt , Om weer te komen in Stadhouderloze tyden, Des weet men 't listig langs een and'ren weg te lyden, Men heeft een plan gemaakt, en werkt daar aan fints lang, Niet min bedoelende dan 'sVorsten ondergang, («) Eerst zoekt me Oranjes liefde in 't hart des Volks te doven; (v)

En

(t) Deze Gebeurtenis in het Jaar 1748 voorgevallen , was een doorn in de voet voor de Anti.Stadhouderlyke party, een zaak wafr over zy nimmer moe gtfehreeuwd waren, in 1784 hadden zy ai verfpreid, dat gelyk de Nommers van 48 nu omgekeerd waren in het Jaargetal, zo ook de zaken van dat Jaar zoudei omkeren, en dat Erf-Stadhouderfchap nu weder zou afgefchaft worden, zy mogten bet getal van 48 niet ho. ren noemen, en verboden anderen om dat getal uit te fpreken, de re. den was, om dat in dezen weg, de hoop op Stadhouderloze tyden, op A&ens van Seclufie, enz: geheel was afgefneden,

(u) Tot Ihying van deze- gezegdens wyzen wy onze Lezeren op de -Bylage A, pag. I. en Bylage E. pag: 12. daar hy vroegere en Ltere plannen ontuieeten zal, door de Vyanden van den Stadhouder van tyd tot tyd gefmeed, en vervolgens zo ver zy konden uitgevoerd.

(v) Langs verfcheide wegen poogden men de b/akende liefde voor Oranje, die in het hart ven elk regtfbhapen Nederlander diep was ingedrukt, te verkoelen, een der eerfte middelen die men aanwenden, was, om den tegenwoordigen Stadhouder, af te fchilderen als eene die van zyn gttlagt ontaard was, en die de heldendeugden zyner Voorouderen niet navolgden, maar die een Prins was zonder verftand of deugd, hier uie wierd ligtelyk een tweede afgeleid, namentlyk , dat al wie zig tegens den Stadhouder visrzetten, wyze, brave en notabele Inwoonderen des Lands waren, terwyl in tegendeel al wie het met hem bhlden, voor 't laa^'ft© en ilegtfte ras des Volks wierden uitgekreten, hun alicdaagfe namen wa. ren Oranje Vee, Prinfen • Canailleen zoortgelyken, voor een derde wierd alles wat eenigzints de oude liefde opwakkeren kon verboden , geen B4 Qsm>J*

Sluiten