is toegevoegd aan uw favorieten.

De gesmoorde volkstem; of Een uit egtte bewys-stukken opgemaakt verhaal van het schreeuwend onregt, zoo aan het geregtte als aan de [...] burgers van Rauwerderhem oopenlyk aangedaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 ]

ons oogmerk : de bevordering van rust; waar toe w$ al ons vermogen aanbieden.

In verwagtinge daar van, rekenen wy ons met allen eerbied, en verpligte geheorzaamheid, na waaragtige heil en broederwensch.

-•■*.' ■ •' ■ rj sip

ülieder Medeburgers!

Het Committé van Waakzaamheid in Ydaarderadeel.

-

(was get.)

T. Kuipers. Kornelis Johannes.

R h . .GlJKER. A. hoenneval.

R. T. de Jong.

Leden van het Committé van Waakzaamheid te Grouw.

Bylaage. C.

BURGERS, UITMAKENDE HET PRO. V1NCIAAL BESTUUR VAN FRIESLAND ï

HEIL en BROEDERSCHAP!

- Gewigtige redenen drongen onlangs veelen Onzer Vaderlandfche Medeburgers met Ons by Ulieden te reqnestreren, ter zake van Onze Naburen, en mede Vaderlanders in Rauwerderhem; welke doleerden over de onverweigte, als vermeende wederregtelyke opfchortinge van hun vorig Gerechte. Wy konden dee¬

ze klagten (hoe warsch ook van alle onbillyke ongehoorzaamheid tegen Ulieden in ülieder qualiteit, als Hoogst Geconftitueerde Magten van Friesland) niet

dan zeer gegrond belchouwen ; Wy traden te

rug tot den oorfprong van dit zo hevig geworden verfchil , en bevonden dat een gemaskerde Jan de Wej> drnker. daar toe den bron door zyne advertentie geopend hadde. Geenzins keurden Wy goed, dat

het Gerechte hunne Secretaris, die de verklaaringe

van