Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS BREDA. 17

,, de Hollandfche Natie voet op ons grond.

gebied gezet hadt, maaralleen als gelast

zijnde, om den Stadhouder en deszelfs

aanhangers den oorlog aan te doen; dat „ hij uit dien hoofde vrijen intogt in de

Stad voor de Franfche troupes verzocht, ,, zullende, in geval van tegenftand, de „ fchade , die daar door aan de Stad enbur„ gerij veroorzaaict zoude zijn, op de goe« ,, deren van militairen en politique gezag. ,, hebbers verhaalen. Ondertusfchen hadt 3, hij aan den Generaal d'arcon, die in „ geval van weigering het bombardement „ zoude commandeeren, vrijheid gegeven,

om aan den Gouverneur (Commandant) ,, eenige uuren uitftel te verleenen."

De Magiftraat ontving insgelijks (het zij denzelfden of den volgenden dag) een brief van denzelfden GeneraalXO ,> waar bij hij ,, hun kennis geeft van zijne vordering, „ om zijne troupes ongehinderd te laaten ,, binnen trekken , met bijgevoegd copie

van den brief aan den Commandant; hun „ te gelijk aanmaanende om bij gemelden 3, Commandant op de overgave aan tedrin„ gen, zullende zij anders met hem in de ver3, antwoording wegens de rampen, die door „ een bombardement veroorzaakt zouden „ worden, deelen."

De opëifching door den Commandant in den krijgsraad overgeleeverd zijnde, wierdt

na

CO Zie Bjlage letter K.

£

Sluiten