is toegevoegd aan uw favorieten.

Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

„ voor hy tot vergelding, een halfpinrfe genever daags rot lave„ nis zyner dorflrge Keel zoude genieten. Dag en uur waren tot ,, de Reis reets vastgeffeld, de Koffers ingepakt, de Vrouw van », Martyn had 'er zelfs twee fpHnter nieuwe gegarneerde Jipon#, nen met hunne* taberjeés, oplaten maken, wanneer men eens1. klaps de verbazende rydi-ng onrfing, dat Plotargina zich zelve „ in de hanebalken van haare fchuilplaats had verhangen, tot „ zulk een overgroo.e fpyt van de Vrouw van Martyn, dat zy „ om haar ziedend bloed te koelen, haar onnozele bedgenoot op „ heeter daad met een paar blauwe oogen en een dikke neus „ kwaam te vereeren, daar hy meer als zes weeken in de buurt „ mee pronkte. Van welke noodzaakelykheid echter in 't ver„ volg de twee nieuwmodifche Japonnen van de Vrouw vmMar.

tyn wierden zal zig zo dadelyk ontwikkelen^

„ Wy hebben gezien tot welke diensbaarheden onzen H.-lland„ fchen Solon, gedurende een jaar en zes wteken was verwezen „ geworden om by de Vaders van Ipfalon te bekleeden, <n wel-

ke ftrikte verplichtingen men hem verder had opgelegc; waar „ omtrent hy zich zo ftiptelyk kweet, dat hy niet all< en de ag„ ting van den ganfehen Raad, maar zelfs die van alle de Beste „ Waereldlingen kwam te verdienen Het eenigffe dat hem in i, deeze zyne nauwbepaalde levenswyze mishaagde, was de af„ zondering zyner waarde Juliana om wiens bezit hy nacht en „ dag was zugtende. Echter zag by zich gedwongen, om zich

aan deeze ftaale wet met geduld en lydzaamheid te onderwer„ pen, tot dat eindelyk het gewenschte rydftip geraak*e, waarin „ hy tot zyne geliefde Minnares moge naderen en haare hand in „ 't openbaar ontfangen; dog dit alles gefchiede niet zonder voor„ afgaande groote plechtigheden, by de Beste IVaereldbewoon* „ ders gebruikelig. Den tyd zyner dienstbaarheid verftreken „ zynde, wierd hy door een twaalftal Jonge Docbteren , allen „ op het heerlykfte uitgedoscht in wit feestgewaad, en metOlyf. „ takken in de hand, onder een geduurig bazuingefchal, naar het „ Paleis der Princesfe Antipath'u geleid en voor den throon dier „ Vorftinne gebragt, die hem ter handkus toeliet, en hem op „ deeze minnelyke wyze totfprak: Het onwaardeer kleinood, 't „ welk gy uit myne banden [iaat te ontvangen, Solon moet u

doe»