Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLUITREDE. $f

ligheid zal doen bekoomen neen uwe wel onderweezene Godsvrucht weet en erkent, volgens de onfeilbaare leering onzer Kerk, dat alle onze goede werken, en de betrachtingen, der verhevendfte volmaaktheid zelfs, geen zaligende waarde of verdienften hebben, dan die zij genadeiijk bekoomen uit de oneindige verdienften van Jefus Christus (n), den eenir

00 Dat dit de wairachtige Leering onzer Roomsen Cathoüjke Kerk is, blijkt overtuigend uit het 16 Hoofdftuk van de zesde zitting haarer laatfte algemeene Vergadering van Trenten, in welke zij dus fpreekt: Alhoewel de goede Werken in de H. Schrift zoo hoog geihtt worden, dat ook een glas koud water aan een Hectclaar ge» fcbsrikén niet onbeloond zal blijven (Matt. X. v. 42.), tn da H. Paulus getuigt (2 Kor. IV. v. 17.), dat tw zeer korte en ligte verdrukking in deze wereld onderJlaan, een boven maaten uitmuntend en eeuwig gewigt van heerlijkheid , in ons zal voortbrengen, moet Let echter verre van een Christen weezen, zijn toeverlaat, of roem, op zich zeiven te ft ellen ,' en niet op onzen Heere, wiens goedheid tot alk nienfcben zoo groot is, dat Hij begeert, dat de gaevsn, waarmede Hij ze begiftigt, ben zullen Jirékken tot verdienften. En weder aan het achtfte J-Joofdfr.uk van de i4de Zitting : D,a wij, die nietmagt'.g zijn, uit ons zeiven , als uit ons zeiven (2 Kor. Hl. v. 5.) iets te doen, talles vermogen door de bulpe van Htm, die ons verfterkt (Pbillip. IV. v. 13.): Zoo dat de menscb niets heeft, waar op bij zou kunnen roemen; maar alle onze roem is in Christus, in wien wij loeven, in wien wij verdienen, in wisn wij voldoen, voortbrengende waardige vrugten van Boetvaardigheid ; welke vrugten hunne kracht van Christus, ontvangen; dnorH^n, aan den Vader worden opgedraagen, en in Hem door der\ Ynder worden aangenoomen. ,

C 2,

Sluiten