Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE ZAMENSPR. ENZ. «

der wyste, deugdzaamfte en verftandigfte mannen heeft opgedraagen , op dat de maatfchappy bloeien , en tevens de goeden beloond en de

boozen geftraft zouden worden; waar men,.

al verder, zich, behoorlyk, in ftaat ftelt, om , tegen alle inbreuken op hunne vryheid en voorrechten , zich nadruklyk, en, des noods , met geweld te kunnen verzetten.

Z. Is dit een vry volk , Vader?

V- Ja Jacob. Tot de eigenfehappen nu

van een vry Volk behooren dan ontegenzeglyk, dat niemand zich meester maaken noch eenig gezach aanmaatigen mag over iemands perfoon

of goederen ; dat ieder lid van hetzelve

vry mag denken , vry mag fpreeken, vry mag fchryven.

Z. Vader, heeft dan geen Prins , Graaf of groote Heer iets te zeggen over een gemeen burger ?

V. Wel neen Jacob ! voor zo ver hy een medelid is van eene vrye maatfchappy , wordt hy niet aangemerkt, als aanzienlyk, ryk en machtig , als Prins of Edelman ; maar even in denzelfden graad als het minfte lid der Maatfchappy , om dat deeze even vry en onafhanglyk is; want indien dit niet, in den ftrikftcn zin, waar was, zou de vryheid oogenbliklyk vernietigd en den meerderen heerlchen over de mindere , de

B. 3- t y

Sluiten