Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 april, ZAAKEN VAN 178*,

4de Advis. „ Het Kwartier verblyd zig, dat het „ kwartier van Oostergo uit de Concept Misfive wfl „ uitlaten de Woorden Stemgeregtigde, en onze wS" !g Commmemen daar door klaarlyk methetKwar„ tier der Steeden betuigende, dat hei: voorgeev nvan „ het Kwartier van Westergo, Erroneus is; Ed0g he? „ Kwartier der Steeden bepaalt zig niet alleen tot de „ Stemgeregtigde , maar tot alle Ingezetenen van dee! „ ze Provincie, zonder onderfcheid, niet geloovende „ en voor onwaarfchynlyk houdende, dat het Tiende' „ veel mm het grootfte gedeelte vanille Ingezetenen' „ eenige Haat zouden hebben tegen den Heer Hertog „ van Brunswyk: niemand in ftaat zynde eenig geblvk „ daarvan te verwonen, en dus beftaat de voorgewen-

" tJfl* Wdke aan, alle of de mee«e Ingezetenen „ toegefchreeven word, op het beste genomen, i„ ee-

" Zy C]ï ^rbeeld.nge,- E" het zeer kleine gedeelte, ,, die met Woorden en Daaden betoonen, den Heer " a n% Va" Brunswyk te haaten,doen hetzelve zon„ der reden, en op eene onregtmatige wvze."

4de Advis. „ Het Kwartier is van gedagten dar „ volgens de Conftitutie deezer Regeering §d00r het „ Kwartier der Zevenwouden , geen Advis kan wor„ den uitgebragt, alzoo de Heer van Plettenberg met „ geen reden kan geweigert worden over dit Point te „ advifeeren, en 'er dus vyf Grietenyen tegens vvf „ ftaan; verzoekende derhalven, dat de andere Kwa?„ tieren op dit Point geen Refolutie gelieven te nee. „ men, requireerende by, ontftentenisfe dies, dat 's „ Lands Secretaris de Misfive en Refolutie op dit Point „ niet refumeere of onderteekene." ^uiur, Niettegenftaande deeze Advifen, hebben de Kwartieren van Oostergo en Westergo , met vyf Grietenyen yaïVheCeKwartier van Zevenwouden, de voorfchreeve Misfive finaal gearrefteerd, en, zoo als hier Joren, al gezonden. * 1

De Volmachten .'der vyf Grietenyen van 't Kwartier van Zevenwouden, welke zig by de voorfz. twee Kwartieren gevoegd hebben , waren die van Doniawarftal , KngwHf' LemÜerland' Oostftellingwerf en West-

Hier

Sluiten