Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. I7S2. 341

re te hakken, zal UE. kunnen zien uit Copie van dezelve Refolutie, welke ons nodig geagt heeft, UE. toe te zenden, met fpeciale ordre en last, dat UE.de. zelve Refolutie niet eerder werkflelHg zal hebben te maaken, als de uiterfte noodzaakelykheid zal komen te vereisfchen , en dat, na het oordeel van Lootfen en andere, hun des verftaande -, de Vyand prteparatte en aanftal zoude komen te maaken , om de Zeegaten in te lopen ofte voet aan Land te zetten.

Wy hebben ook goedgevonden UE. te gelyk aan te fchryven, om ook in cas van bovengemelfie nood, de Zeevuuren niet te doen branden, mits de Leotfen daar van informeerende. UE. zal ons ook van tyd tot tyd hebben kennis te geeven, zoo wanneer de Schippers of Stuurlieden met haare Schepen of Schuiten eenige vyandelyke Oorlogfchepen , omtrent de Kusten van deeze Provincie zouden mogen ontdekken , en in wat getal die zouden weezen gezien , en waar na toe die haarlieden courè zouden komen te zetten. Wy zullen ons hier toe verlaaten, dat UE. zyn pligt in deezen als na behooren vvaarneemen, en onze ordres punctueJyk zal agtervolgen.

Den 6 February 178r.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN!

De tyd daar zynde dat de Soomer-Tonnen weeder zyn opgenomen , neemen Commisfarisfen tot de zaaken van de Pilotage de vryheid U Ed. Groot Mog. te melden, dat zy van ter zyde geinformeert zyn, dat Heeren Gecommitteerde Raaden van het Noorder Kwartier, bereids in de maand February jongstleden, door U, Ed. Groot Mog. zouden gequalificeert zyn , om in tyd van nood eenige Tonnen te moogen doen ligten en houte Bakens te mogen doen afhakken, waarom Commisfarisfen (dit zoo zyndej verzoeken dat de Refolutie dieswegens by U Edele Groot Mog. genomen aan hen mag werden ter hand gedeld , gelyk meede van zoodanige Refolutien, die by U Ed. Groot Mog. pp het Stuk der Pilotage en het niet branden der VuuY 3 reu

Sluiten