Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer. STAAT EN OORLOG. 178*. ai

muteerden tot het groot Befogne, en de Vergadering daar op gedient van derzelver confideratien en advis.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDELE MOGENDE HEEREN I

HTyn Hoogheid de Heere Prince van Orange en Nasr~i faU' in onze VerSadering gecompareer 1 zynde heeft aan ons gecommuniceert een Request, aan Hoogstdenzelyen geprefenteert, door alle de Vlag Officieren en Kapiteinen deezer Landen, zig bevindende opde Rheede van Texel, waar by dezelve zig beltlaagen, over de meemgvuldige Niéuws-Papieren en weeklykfche Schnf. ten , welke met de boenende en beleedigenfb bewoordingen het gantfebe C >rps der Marine , ten toon IM len, even als of dezelve haar Eed en Pligt niet naar behooren betragteden, met verklaaring, dat by al dien tegen deeze eerroovsnde Libellen geen voorziening vvierd gedaan, zy z g verbonden zouden reekenen om het bellier over 's Lands Schepen aan anderen ovr te xZOL u^^f1 Zy" "ü°Sht''d daar by voorgelleld, de bllykheid der voorfz. klagten te moeten itiftficeeren als door eige ondervinding weetende , hoe feiifibel het is na alles gedaan te hebben , wat de pligt van iemand vorderd, by de Natie verdagt gemaakt te worden , van daar aan te hebben gemanqueerr ; en heeft vervolgens den inhoud van het voorfz, Request ten lterklteii geappuyeert, en aangetoond de noodzakelyk, heid , nm tegen de dagelyks uitkomende. Last-richnf. ten eenmaal de nodige ordre te Hellen.

Wy kunnen „iet nalaaten Copie van bet voorfz. Request aan Ü Knele Mogende , gelyk meede aan de Heeren Staaten van de andere Provincie toe te-zenden, met leneus en ernllig verzoek, de nadeel oe „tm volgen , die hier int voür den dienst van den Lande te wagien zyn , in rype overweeging te willen neemen , en dienvolgens ieder in den harren , de noodiee ordre te (tellen , en voorziening te doen , dat de verregaande Licentie der Courantiers en Periodique. GeB 3 ' fchrif-

Sluiten