is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ó2 dec. ZA AKEN; VAN 1?82..

aan vozende , ter: geleide van de Refolutien by baar Achtbaarheeden genomen, behelzende in fubftanrie om van nu voortaan de Ambulatoire Ampten, 0p het Ouartier der fteeden vallende, zelfs te begeven aan de Volmachten van haare iteeden, en dezelve niet meer op te dragen, aan de d.spofitie van Zyn DoorlugtigfteHoogbeid den Heere Pnnce van Oranje en Nasiau, Erfftadhouder &c. &c. &c. zoo als in lange reeks van ïaa-

l2'iï£?,hf:Sim* **? den 0rdi"aris Landsdag door alle de Steeden was gedaan, maar die gewoonte als nu te mete te doen , verzoekende op het nllerinftanrelvkst ons daar meede te conformeeren , en Haar Achtbaar, heeden tot het elferftueeren van hetzelve de hand te bieden, om daar door de harmonie onder alle de Lee den van de Hooge Regeeringe te herftellen: is na rvpe" debberaue , met eenparige Hemmen , door de prefente Magiftraat en Vroedfchap gerefblveert, zoo als wy refolveerep by deezen , om de Propofnie , in de beide Refolutien vervat, van harten te ampiefteeren , en ons daar meede ten vollen te conformeeren, en diensvolgens vast te ftellen en te arrefteeren , dat de Ambulatoire Ampten op het Quartier der Steeden vallende van nu al aan , door de Volmachten van deeze Stad niet zullen worden opgedragen aan Zyn Doorlugtigfte Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder &c. &c. &c om daar over te disponeren , maar dat de begeving 'daar van zal worden gedaan by de Volmachten zelve van yder Stad , waar op het Ampt op de tour zal komen te vallen , wordende de Volmachten van deeze Stad welke op den eerstvolgenden Ordinaris Landsdag voor den Jaare 1783 zullen worden gecommitteerd, wel expreslelyk gelast, de zaaken daar heenen te dirigeeren dat vaii alle de Commisfien van Staat, op het Ouartier der Steeden vallende , voortaan een Almanach of verdehnge werde gemaakt, en op een vasten voet gebrast, wat Ampt Jaarlyks op yder Stad zal vallen , fn alzoó by Tourbeurten ront gaan, zoo als in de drie Lands. quartieren gebruikelyk is, volgens het 27de Artikel van het Reglement Reformatoir van Wylen Zyn Doorlu»-. tigfte Hoogheid glorieufer gedagten , in dato den al December 1748; en zullen geen Leden van de Magi.

ftraa't