is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec, STAAT EN OORLOG. 1732. i«7

edele mogende heerenI

De licentie, niet alleer van publiqueNieuwfchryvers, maar zelfs van byzondere P;rf ionen , die zig toeleggen op het fchryven en drukken van kwaadaardige Libellen, is alhier tot die hoogte ge• klommen, dat naauwlyks weerga in eenig Land daar van te vinden is. Het is ruim een jaar ge. leeden, dat een aller infaamst L^sterfchrift, onder den naam, aan het Volk van Nederland, tot veragting van Zyn Hoogheid, Onzen tegenwoordigen Heer Erfstadhouder, en zelfs tot bcfchimping van alle de voorige Heeren S adhouders, aan welke de Republiek zoo veel verpligting heeft , te voorfchyn is gekomen, waar over U Edele Mog., zoo wel als de Heeren Staaten van de andere Provinciën , zoo zeer geërgert zyn geweest, dat zy hetzelve by een (breng Placaat, op zeer zwaare boeten hebben verboden. En deeze vigilantie kan niet als ten uiterften aangenaam zyn geweest, aan die Mogentheeden, welke eenig belang neemen in de confervatie van de vastgeitelde Conftitutie. Egter heeft dezelve Geest van ongebondentheid wederom goedgevonden, een diergelyk Lasterfchrift, met de naam van een Brief over de ware oorzaaken van 's Lands ongeval, gevonden tusfchen Utrecht en Amersfoort, in h.ët ligt te geeven, waar in onder andere de Perfoon van Haare Koninglyke Hoogheid, Mevrouw de Princes van Orange, even zeer , als haare dierbaare Gemaal te vooren , op een allerverfoeyelykfte wyze word behandelt enten toon geftelt: Zyn Majefteit de Koning van Pruisfen, in de naauwe betrekking, welke tot hoogge. melde Princes heeft , deeze handelwyze niet langer kunnende dulden, heeft door zyn ex'raordinaris Envoyé den Heer van Thulemeyer op heeden een Memorie daar over aan Ons doen prefenteeren, waar van Wy Ons verpligt hebben gevonden een Copie aan U Edele Mog., gelyk meede aan de Heeren Staaten van de andere Provintien toe te zenden. Wy houden Ons verzeekert, dat UEde.

Ie