Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22* dec ZAAKEN VAN 1782.

zouden hebben getoond , waaren zy niet in nader onderzoek van het op het laatfte Landags Reces gepasfeert door zeer gewigtige confideratien tot nog toe daar jn belet geworden , en zonder welker wegruiming zy betzelve zouden moeten opfchorten, dog de ondergetekende vinden ondertuslchen zig verpligt een zaak, welke hun voorkomt van het uiterfte belang te zyn, by deeze aan Uw Ed. Achtb. in ernftige bedenking te geven en aan Uw Ed.' Achtb. verligt oordeel en Vaderlandlievende Deliberatien te onderwerpen. De Oudergeteekende hebben namentlyk zins langen tyd met innerlyk leedweezen gezien, hoe dat door den fchadelyken en langs hoe meer inkruipenden invloed der Hoe. ren Drosten, by elke Vacature zoo in de Raad als in de Gezwoorne Gemeente , telkens Perzoonen met Recommandatien van Zyn Doorlugtige Ploogheid zich opdeden, waar door de vrye keuze Uw Ed. Achtb. zedert onheugelyke tyden gecompeteerd hebbende, ten eenemaal wierd belemmert, en Uw Ed. Achtb. ook in het kiezen van de Vroom lle, Beste en Welgegoedfte, dikwyls verhindert, terwyl het onmogelyk is, dat gemelde Heeren Drosten of zyne Doorlugtige Hoogheid zoodanig eene kennis van het lichaam der Burgerye deezer Stad zouden hebben , dat dezelve met eenige gefchiktheid konden oordeelen , in welke Burgers de drie gemelde kwaliteiten voor Stads welzyn het volroaaklte zamenloopen; en daar die gemelde invloed zoo ver gaat, dat zy Ondergetekenden tot hunne groote verwonderinge tn wezentlyke droefheid hebben moeten ondervinden , dat twee braave en huns eragtens niets dergelyks verdienende Regenten daar door in den Jaare 1775 en 1776, zonder eenige deugdelyke reden, uit hunnen wettigen rang gedrongen en dus beledigt zyn geworden; zoo hebbenzy zig niet langer kunnen weerhouden van als getrouwe en op Uw Ed. Achtb. cordaate Vaderlandsliefde vertrouwende Burgeren, deeze bezwaaren onder het oog van Uw Ed. Achtb. te brengen , eerbiedig verzoekende , dat het Uw Ed. Achtb. behagen mogen, in het vervolg nimmer op eenige Recommandatien eenige agt te (laan , maar volgens haaren Eed , (die de Ondergeekende vertrouwen

dat

Sluiten