Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï* EERSTE VERHANDELING >

armhartige vergelyking maaken zaL (h) Dog wy gaan nog verder.

II. Het beeld, van aandoening vergezelda wordt den aandoenlyke zielen al heel gemaklyk tot een leevend wezen. Perfoons - verbeelding

O) Aikrn heeft in zyn Esfay m the atplication of Natural Hiftory to Postry, zulk eene vergelyking gemaakt, gelyk hy ook over Miobs Behemoch en Leviathan een taraelyk vreemd oordeel heeft nedergefleld. Geen Dichter wil, of mag, met zyne befchryvingen Bydragen leveren tot Pennant's Zoölogie, pf tot het Dieren- Ryk vanLinnasus; Het zyn gee.ne afzonderlyke, volledig uitgewerkte trekken of hoedanigheden, daar de Dichtkunst zig op toelegt, maar kracht, werking dier hoedanigheden, in derzelver verband om een geheel te maaken. Deze bedoeling moet men ook by Hioh onderftellen en nafpooren , en alsdan behoort het Reusachtige, het Raadzelachtige, het VVbnderbaare dezer beelden toe het oogmerk zyns Boeks te dezer plaatfe. De verre jfltand, op welken Idumea van Egypte was gelegen , in het eerde van welke landen het Paard nog een vreemd, zeldzaam, wonderfchepzel was , liet deze fchikiering, volgens, het oogmerk des boeks, toe, ja vorderde dezelve. Zcekerlyk, zo dra men den fchryver van het gedicht tot een Egyptenaar maakt, zyn alle zyne fchilderyen te fterk of ovevboodig, dewyl elk in Egypte het Paard , den Krokodil, den Struisvogel, en het Nylpaard genoegzaam kende.

Sluiten