is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S20 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

f» heid, en zyn niet geweest als brieven van Commis-1 3, fte, om dat Drosfaart/chip, Casteleinfchip en Rent- \, s, meester/chip aldaar te bedienen, ofte doen bedienen',

op rekening, zoo zy de voornoemde Heer Vre-■ ss derich daar toe ontboden."

Zoo min nu als de voorgemelde Rekenkamer en i Rentmeester refpectivelyk op eenige fustenuën van i een pretens Recht van Souvereiniteit, den Heer Frederick quafi competeerende op de voornoemde ; Heerlykheid, fchynen gedacht te hebben, zoo >) heeft even min gemelde Heer zelfs daar op te dier i tyd eenige aanfpraak gemaakt; want zekere rekening \ van zyn gefubftitueerden Loüïs van der Heyde (a) |i waar van het nadeelige flot in de eerstgemelde reke- < ning is gebracht, begint in dezer voege: „ Reke- e „ ning Loüïs van der Heyde, onlangs Kapiteinen ia „ Rentmeester van Leyerdamme mitten Lande van k „ der Lee, ende dat daar aan cleeft, als daar toe „ Gecommitteerd en gefteld weezende by mynen Hee* „ re van Tsfelftyn, om dezelve Stede en Slot te bevoaa„ ren met een getal van Ruiters tot behoef ende in s, name van mynen genad. Heer den Hertoge vanOis„ tenr. Bourgorid. &c. van al des de voirfz. Louis ,, ontfangen en daar tegens wederom uitgegeven s, heeft federt i Febr. Ao. 78. St. Cur. dat hem by „ mondelinge bevelen, zonder andere Brieven van 3, mynën voorfz. Heere van Ysfelftein , 't zelve 3, Rentmeesterfchip bevolen was tot" — Immers indien gemelde Heer Frederik op die Heerlykheid zelve eenig Recht had gefustineerd, zoude hy gene ordre aan zyn fubftitut hebben kunnen geven, om de Stad en Slot van Leerdam niet alleen ten be* hoeve, maar ook, 't gene in dezen decifoir is, in name van den Hertog van Oostenry.k, en dus voor de Graaffelykheid van Holland, te bewaaren en te defendeeren; maar hy zoude gelast hebben dezelve in zynen naam te verdedigen en confcrveeren.

Na

(a) Deze Reke». is achter vastgemaakt in de zoo evengemelde Reken. Jans van Esschb,