is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is Gtbsurtenisfm ih 1787 enz. vaorgeyèjiiit ■;?

hóorzaameri na behooren, onzen Ambachtö-riccteeren en refpecteeren, zyn Recht voor te ftaan en protegeeren; dat wy onzen Schout voor Zoo vee! hem in rechtmaatigheid toekomt, oft zoude mogen aangaan, behulpelyk zullen zyn; dat wy refpeélivelyk goede en rechtvaardige Juftitie zullen «driairu< ftreeren en doen adminiftreeren, rechtvaardige Vörinisfen wyzen, naar onze beste wetenfehap, zender eenig faveur, disfimülatie ofte verdrag. Dat wy alle zaaken, dewelke behooren fecreet te biyven j by ons zullen houden, ter tyd en wyle toe dezelve naar rechte geopenbaard mógen worden; dat wy aan geeneParthyen, rakende hunne differenten, Vaa welke voor onze Schepensbank Proces zynde, raad Oft daad zullen geven; dat wy onzen Heer, en deszelfs Heerlykheid ende Onderdaanen, in vrede ec rust zullen helpen houden, van alle tweedracht^ ihuiteryen en oneenigheden, die in dit Dorp van Sprang mogten komen te ontftaan ofte ryzeri, zoö tegens den Heer dezer Plaatfe, Schout en Gerechte alhier, zoo veel doenelyk, tegens dezelve onheilen te zullen refideeren en beletten, en der gerüeenteos bórbaar betrachten j en zulks niet laten om Vader oft Moeder, Broeder oft Zuster, nog eenig niaÊht, in geenderhande manieren, iets ter weereld.

Verders dat wy het Recht des Heeren dezer Heerlykheid in 't minfie niet zullen verminderen \ tóaar den Schout en den Heere zyn Recht te zullen mainrineeren, protegeeren, obediëeren en gehoorzaaöjerj \ dat wy alle Vergaderingen zullen bywoonen, zoo dik- en menigmaal als de Schout vermaanen zal, en dat alles tot kentielyk weerzeggen van den Ed» Ambachts-Heere toe.

Zoo waarlyk Jteipe ons God Almachtig*

Nb. 8.

Git naam van de Gecommitteerden van öirea toé

G É In*