is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

nerj en onderwys, in het behandelen tan dezelve worden voorzien en bezorgt.

Waaromme de Supplianten zich ootmoedig vervoegen by U Ed. Groot Acbtb., zeer reverentelyk verzoekende, zoo tot nut, fecuriteit en veiligheid , als tot eer, aanzien en welzyn van deze Stad, dat de Schutterye die ingericht is tot bewaaring van rust, vreede en veiligheid van derzei ver Inwoonderen; en welke Leden thands allen vrywillig den Wapenhandel ten einde voorfz. verkooren hebben,, en volgens haar ééd en plicht daar aan gehouw en, getrouw te willen zyn, dat ü Ed. Groot Achtb. die) Schuttery van de noodige Wapenen voor zoo verre die mogte ontbreeken, gelieve te doen voorzien, en in den Wapenhandel, liefst onder en met haare wettige Burger Officieren, ofte ?.oo zulks niet gefchieden kan, op zoodaanige andere wyze, als U Ed. Groot Achtb. zullen goedvinden, ten einde de gartfche Schutterye niet tot onnutte lag, fpot, of fmaad van anderen, maar tot een wezendlyk nut en dienst, en waar toe dezelve is ingericht ftrekkea mag.

Aclum Hoorn, den 9 December 1786.

(Onder Jiond,)

't Welk doende &c

(was geteekendy

Herman Suerman. Arent Koyper. Henderik Tinkelenberg^ Herman Beek. Jan van Benthum.

Vit naam als Directeuren en Secretai ris van het Exercitie-Gezelfchap tot Nut van Hoorns Burgery.

fïo.