Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

richte, dat is, eene waare reprefentative democra» I de, vastte ftellen; om dat deze als dan, de enkele Inwoonders, de daadelyke Stemgerechtigden, de Verkiezers, en de Verkiesbaaren onderfcheidenlyk aanwyzende, daar door niet alleen duidelyk toond» wie de bevoegde Perfoonen zyn, om te reques- I treeren; maar om dat de Regenten dan ook de ze- a kere tolken, de getrouwe monden van de Volksftem I zynde, het veel minder noodzaakelyk wordt, dac I die ftem zich door middel van Requesten doe i hooren»

§. 9.

Noodzaaklykheid der Grondwettige Her* Jlelling met betrekking tot de Na* tionaale Verdeediging.

De Grondwettige Herftelling ftrekt aldus ter verèeniging van de belangen der Regenten en die des Volks. En, deze verèeniging van binnen bevorderende en vastftellende, brengt zy tevens nog eene andere heuchelyke fchikking in de Republyk voort, waar door derzelver fterkte tot die volko- i menheid gebracht word, welke zy noodig heeft om haar Staatkundig aanwezen ftaande te houden. Men heeft algemeen begreepen, dac deze Herftelling onuicvoerlyk en onvolmaakc zou wezen, indien de Burgers zelve zich niec alomme beyver-. den, om zich gemeenzaam ce maaken mee de be-.: handeling en de oefFening der wapenen. Men heeft! begreepen, dat de Vryheid nimmer zeker zy, zoo > het Volk zelf de macht niet heeft, om haar gewa- 4 penderhand te verdeedigen. Elke kleine Staat, (zegt! de vermaarde Marfchalk van Saxen») waar elk Bur~. ger niet gefchikt is ter verdeediging van zyn Vader* * land, weet ook zyne onafhanglykheid niet te bewaa* > ren.

Wy bezitten het goud, zoo benydenswaardig in de oogen van andere Volken i Maar hoe zullen 1

wy r|<

Sluiten