Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Nieuwe Verzameling van Stukken, betrekkelyk

„ helpen flyven, en dus het loflyk voetfpoor der ,, braave Voorvaderen volgen, welken , tot ver„ kryging en behoud van GodsdieDlTige en Burger„ lyke Vryheid, hun goed en bloed niet te dierj, baar was.''

ii.

Dat, om aan de göede Ingezetenen alle twyffeliog, zoo veel mooglyk is, weg te neerum, op het maaken van de noodige overflag hunner bezittingen, zal worden vastgefteld, zoo als vastgefteld word mus dezen: dat de overflag, en vervolgens het fournisfement, moet gaan over Obligatien, Losi en Lyfrenten, Penfioenen, Praïbenden, Actiën en Crediten, zoo binnen als buiten 's Lands, ten lasten van deze of eenige andere ProvintieD van de Drie, Admiraliteiten of eenige andere Generaliteits Comptoiren; als mede ten laste van eenige Steden, Collegien, Barken, Diacopyen, Kerken, Godshuizen of andere Corporatien, hoedanig dezelve ook genaamd zouden mogen zyn; mitsgaders ten lasten van alle andere Ryken, Staaten, Prinfen en Potentaaten, hoegenaamd; en derhalven ook over de bezittingen in Engelfche, Franfche, of andere Fondfen, buiten 's Lands; als mede over de revenuën, bedieningen en beneficiën, het zy die by den Fourneerder zelve, of by andere bekleed of bediend en waargenoomen worden; over Landeryen, Erfpachten, Thienden, Visfcheryen, Grienden en Houtgewasfen, Heerlykheden, Huizen, Hoflieden, Buiterplaatfen, Thuinen, Boomgaarden en andere Bezittingen , zoo in deze als andere Provintien, in het Resfort van de Generaliteit; mitsgaders in 3ndere Ryken en Staaten, en fpeciaallyk ook over Suikeren andere Plantagien, gelyk mede over alle andere bezittingen in de Koloniën van den Staat, en in die van andere Natiën: over uitftaande Crediten, Maandgelden, Transporten, Hypotheecquen, Kustingbrievec, Schepenkennisfen, ByJbrieven, Wisfel- en Bode-marybrieven , Gelden in Wisfelban-

ken,

Sluiten