Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;trt Nieuwe Verzameling van Stukken, betrekkelyk

by te voegen: „ dat in dat zelve jaar een poindt^ „ waar op vier verfchillende Kamer-advifen waren „ uitgebragt, tér decifie overgezonden; en ver3, volgens terug gekomen zynde met decifle van 3, haare Koninglyke Hoogheid, welke beflisfing „ NB. beftond in een vyfde fentiment, conform s, dat Vyfde advis, in een Staats-Refolutie gecon9, verteerd is."

Op deeze allegatien zal men kortelyk zeggen: daar het den Souverein ten allen tyde vry ftaar , advis en conllderatien van hunnen Provintiaalen ErfStadhouder te vraagenj en zoo zy aiv góuteeren» te volgen , en daar na hunne Staatsbefluiten te neemen ; ook zaaken, waar over men 't onderlibg niet eens kan worden, aan zyne Hoogheids arbitrage te ilellen.

Zoo khnheh poinclen, het zy met drie-, het zy met vierderhande advifen aan zyne Hoogheid overgezonden worden; dan is dit gefchied, (gelyk 't gebeurd is) om daar op zyne Hoogheids decifie naar inhoud van 't Diploma te vraagen; op deeze daad (en waarom zou men het verzwygen) moet onbewimpeld geantwoord worden: da., 't te onrechte gedaan is, het zy uit attentie, verkeerd begrip of anderszins; de dryfveeren doch, die in zulke gevallen werken, Weet men, zyn menigvuldig en ohderfcheiden.

Hoe 't hier bok mede zy, dit is en blyft zeker, dat uit zulke voorbeelden geene confequentien altoos getrokken, geen recht hoegenaamd gederi» Vëerd kan worden, wanneer men maar te gelyk herdenkt, 't gene hier voor, uit 't Diploma zelve wobrdelyk opgegeeven en beweezen is, en daar mede deeze voorbeelden bedüardéiyk vergelykt.

Te minder kunnen deeze voorbeelden baaten, als men in cocfideratie neemt, dat de gevallen, waar op men zich beroept, zyn doorgegaan, zonder dat iemand zich tegen dien ftap desryds verzette. — Doch daar thands een geheel Kwartier, benevens verfcheiden Staatsleden uit andere Kwar-

tie*

Sluiten