Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. 223

geen verder gebruik zal maaken, in het billyk Vertrouwen, dat daar tegen in hec vervolg zal wordeni voorzien; dan wat de extenfie der boven gebuteerde Publicatie aangaat, hy Ondergeteekende, al ware hy toe bovengemelde Vergadering geconvoceerd, en daar in prefent geweest, geene de minfte zwaarigheid zoude gemaakt hebben, om te coccurreeren tot een behoorlvke voorziening, tegens het daar by bedoelde Libel, doch niettemin de extenfie van dezelve Publicatie, byzonder ten aanzien der prasmisfen, als zynde zyDes oirdeels, grootendeels niet van het Departement van deeze Vierfchaar, en bovendien niet zeer gefchikt tot bevordering van de zoo hoognoodige rust en eendragt, zoude moeten hebben desavoueeren en tegenftemmen; en dat hy Ondergeteekende overzulks zich verplicht reekent, om door de infertie vaa dit zyn Declaratoir te doen confteeren, dat hy aan het arresceeren van meergemelde Publicatie niec heeft geparticipeerd, en aizoo onder de generaale benaaming van Bailjuw en Mannen, daar by voorkomende, niet viil worden gecomprehendeerd; verzoekende en requireerende overzulks den Ondergeteekenden , dac dit zyn Declaratoir in de Notulen of Refolutien van deeze Vergadering zal worden geicfereerd. Actum den 22 Augustus 1704.

Qwas gef.) Johannes Brooshooft.

De Heer Bailjuw van Zuid. Holland, benevens de Heeren Mr. A. Esdró, Dr. B. Heüle, en C. van Braam, hebben hunne Aanteekecingen gere. ferveerd.

Maandag den r September 1794,

Zyn gerefumeerd de Notulen en Refolutien der Vergaderingen in datis 29ften July laatstleden, 6 en 8ften Augustus laatstleden.

De

Sluiten